Pages Navigation Menu

Kilka uwag do raportu pt. Prawo w email marketingu.

Kilka uwag do raportu pt. Prawo w email marketingu.

Na początku sierpnia 2013 r. firma GetResponse przedstawiła niezwykle ciekawy raport pt. Prawo w email marketingu. Według mojej wiedzy jest to pierwsze w Polsce tego rodzaju badanie wiedzy prawnej marketingowców. Sam pomysł przeprowadzenia tego rodzaju badania uważam za niezwykle ciekawą i cenną inicjatywę.

Oczywiście najbardziej interesująca jest odpowiedz na zasadnicze pytanie, dotyczące obowiązku uzyskania zgody odbiorcy na przesyłanie informacji handlowej pocztą elektroniczną. Z raportu wynika, iż aktualnie 93 % badanych marketingowców zdaje sobie sprawę, że na przesyłanie informacji handlowych pocztą elektroniczną wymagana jest zgoda odbiorcy.

Uzyskany w badaniu wynika generalnie pokrywa się z moimi osobistymi obserwacjami. Pamiętam, jak jeszcze kilka lat temu, większość uczestników moich wykładów czy szkoleń w ogóle nie zdawała sobie sprawy z konieczności uzyskiwania zgody na przesyłanie informacji handlowej. Aktualnie, dla większość uczestników szkoleń czy klientów, wymóg uzyskiwania zgody na przesyłanie informacji handlowej jest „oczywista oczywistością”. Pytania i wątpliwości słuchaczy dotyczą natomiast bardziej wysublimowanych kwestii związanych z e-mailingiem (np. treści pytania o zgodę, czy łączenia zgody na przesyłanie informacji handlowej z zgodą na przetwarzanie danych osobowych).

Niestety mam kilka istotnych zastrzeżeń do treści sformułowanych pytań oraz oceny przedstawionych pytań i odpowiedzi pod względem zgodności z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa.

Przykładowo, autorzy raportu postawili pytanie „Czy trzeba uzyskać zgodę na przesłanie oferty handlowej na adres biuro@nazwafirmy.pl?”.  Autorzy jako prawidłową odpowiedz przyjmują, iż na przesłanie tego rodzaju oferty handlowej niezbędna jest zgoda odbiorcy.

Jak się wydaje autorzy badania nie wzięli pod uwagę mającej miejsce przed wykonaniem badania  zmiany przepisu art. 10 ust. 2 u.ś.u.d.e. ( zmiana przepisu nastąpiła w styczniu 2013 r.).

Zgodnie z aktualnym brzmieniem przepisu „zakazane jest przesyłanie niezamówionej informacji handlowej skierowanej do oznaczonego odbiorcy będącego osobą fizyczną za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej”.

W mojej ocenie, na gruncie aktualnie obowiązującego przepisu art. 10 ust. 2 u.ś.u.d.e. dopuszczalne jest bez uzyskania uprzedniej zgody adresata przesyłanie informacji handlowych na adresy poczty elektronicznej niepowiązany z konkretną osobą fizyczną. Wydaje się zatem, iż w większości przypadków przesyłanie informacji handlowej na adresy typu biuro@nazwafirmy.pl będzie dopuszczalne bez konieczności uzyskiwania zgody odbiorcy (szerzej kwestię te opisałem w artykule pt. Nowe zasady rozpowszechnienia informacji handlowych).

W mojej ocenie nie jest również możliwa jednoznaczna odpowiedz na kolejne pytanie zadane badanym marketingowcom tj. Czy można wysyłać ofertę handlową na adres email znaleziony na stronie internetowej danej firmy?. Wszystko zależy bowiem jakiego charakteru jest to adres poczty elektronicznej.

Wątpliwości wzbudza również redakcja kolejnego pytania tj. Czy każda baza danych – bez względu na rozmiar musi zostać zarejestrowana?  Jako prawidłową, autorzy raportu uznają odpowiedz twierdzącą.

Należy jednak zauważyć, iż przepis art. 43 ust. 1 u.o.d.o. wprowadza szereg zwolnień od obowiązku rejestracji zbioru danych ( sami autorzy raportu wskazują zresztą na tego rodzaju zwolnienia w komentarzu do wyników badania). A zatem, prawidłową odpowiedzią na zadane pytanie, powinna być odpowiedz przecząca. Nie każda bowiem „baza danych” musi zostać zarejestrowana.

Na marginesie należy zauważyć, iż rejestracji podlega nie „baza danych”, lecz zbiór danych. Pojęcie „baza danych” ma na gruncie przepisów prawa konkretne znaczenie i nie powinno być używane zamiennie z pojęciem „zbiór danych”.

Moim zdaniem firma GetResponse podjęła się bardzo ciekawego, ambitnego i potrzebnego zadania zbadania wiedzy prawnej marketingowców.  Mam również nadzieję, iż GetResponse prowadził będzie cyklicznie tego rodzaju badania. Myślę jednak, iż dobrym pomysłem byłoby skonsultowanie wcześniej przygotowanej ankiety z prawnikiem specjalizującym się w tego rodzaju zagadnieniach.

Raport “Prawo w email marketingu” dostępny jest na stronie GetResponse.